Algemene Voorwaarden Meettin B.V.

Artikel 1: Partijen 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

Opdrachtgever: De natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en/of erfgenamen, die met Meettin B.V. een overeenkomst heeft gesloten, dan wel wenst af te sluiten, ter zake van dienstverlening door Meettin B.V., dan wel opdrachtverlening aan Meettin B.V..

Meettin B.V.: gevestigd te Naarden en kantoorhoudend te kadaster: Gooise Meren (N.H.), A24 aan de Amsterdamsestraatweg nummer 5.

Artikel 2: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden door of namens Meettin B.V. ten behoeve van opdrachtgever, en verder op alle rechtsverhoudingen tussen Meettin B.V. en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

2. De door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden gelden niet, tenzij de gelding daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Meettin B.V. is aanvaard. 

3. Indien Meettin B.V. met opdrachtgever (eerder) een overeenkomst heeft gesloten, waarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing op alle door de opdrachtgever nader, al dan niet mondeling, telefonisch, per fax, per e-mail of anderszins, gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging daarvan. 

Artikel 3: Offertes 

1. Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is verstrekt. Alle offertes van Meettin B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarden bevatten. De opdrachtgever staat er voor in dat hij daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. 

2. Meettin B.V. zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle overeenkomsten tussen Meettin B.V. en opdrachtgever hebben betrekking op inspanningsverplichtingen en nooit op resultaatsverplichtingen. 

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Meettin B.V. en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Meettin B.V. retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan Meettin B.V. verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. 

Artikel 5: Duur en einde van de overeenkomst 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. 

2. Beide partijen kunnen overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde tijd beëindigen, met dien verstande dat daarbij een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht moet worden genomen. 

3. Meettin B.V. kan iedere overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds beëindigen door opzegging. Meettin B.V. zal daarbij een minimale opzegtermijn van 1 maand in acht nemen. 

4. In geval van beëindiging zal opdrachtgever altijd direct en onvoorwaardelijk, zonder enige mogelijkheid van verrekening, de betaling gestand doen met betrekking tot de tot het moment van beëindiging door Meettin B.V. verrichte werkzaamheden. 

5. Meettin B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die opdrachtgever lijdt in geval van of ten gevolge van beëindiging van deze overeenkomst. 

6. In afwijking van hetgeen bij wet c.q. het Burgerlijk Wetboek is bepaald, kan deze overeenkomst door iedere partij per aangetekende brief onmiddellijk worden beëindigd, zonder dat daarbij enige opzegtermijn in acht dient te worden genomen, ingeval van: 

de aanvraag van of het in staat van faillissement verklaren van één der partijen; 

de aanvraag tot of de verlening van (voorlopige) surseance van betaling van c.q. aan één der partijen; 

indien één der partijen over gaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstellingen van zijn bedrijf; indien beslag is gelegd op een aanzienlijk deel van het vermogen van één der partijen en dit beslag niet binnen 30 dagen is opgeheven of vernietigd; 

toerekenbare tekortkoming in de nakoming, die niet binnen een redelijke termijn wordt gecorrigeerd, in welk geval, als opdrachtgever op deze grond wenst te beëindigen, opdrachtgever altijd direct en onvoorwaardelijk, zonder enige mogelijkheid van verrekening, de betaling gestand zal doen met betrekking tot de tot het moment van beëindiging door Meettin B.V. verrichte werkzaamheden. 

de ontbinding van één der partijen. 

Artikel 6a: Informatieverplichting opdrachtgever 

1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Meettin B.V. overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

2. De benodigde informatie wordt in ieder geval versleuteld (‘encrypted’)of anderszins afdoende beschermd aan Meettin B.V. geleverd, indien de informatie vertrouwelijk van aard is. 

3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Meettin B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. 

4. Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden geretourneerd. 

5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 6b: Vertrouwelijkheid en privacybescherming 

1. Meettin B.V. neemt strikte geheimhouding in acht met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie waarmee Meettin B.V. en haar medewerkers in aanraking komen. 

2. De gegevens en bestanden van de opdrachtgever zijn logisch gescheiden van die van andere opdrachtgevers, de privacyaspecten zijn gewaarborgd en de gescheiden informatieverstrekking naar de verschillende opdrachtgevers is gewaarborgd. 

3. Gegevensverkeer tussen Partijen en tussen Meettin B.V. en derden namens Opdrachtgever vindt versleuteld (‘encrypted’) plaats, tenzij de aard van de gegevens hiertoe geen aanleiding geeft. 

4. Voor zover Meettin B.V. in het kader van de uitvoering van de adviesopdracht persoonsgegevens namens Opdrachtgever verwerkt en daarmee een verwerker is in de zin van de AVG, wordt overeenkomstig de AVG een verwerkersovereenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Meettin B.V.. In dat geval zorgt Meettin B.V. hiervoor. 

Artikel 7: Uitvoering van de opdracht 

1. Met uitsluiting van de betreffende wettelijke andersluidende bepaling(en), welke uitsluitings mogelijkheid de wet Meettin B.V. ter zake biedt, bepaalt Meettin B.V. de wijze waarop en door welke pers(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt. 

2. Iedere wijziging in de in de opdracht vermelde werkzaamheden, hetzij door bijzondere opdracht van de opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, ofwel anderszins, behoort, wanneer daaruit een kostenstijging ontstaat, beschouwd te worden als meerwerk en, voor zover daaruit een kostendaling ontstaat, als minderwerk. 

3. Meerwerk zal worden berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden verrekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren. 

4. Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Meettin B.V. overeenstemming te hebben bereikt. 

5. Meettin B.V. is gerechtigd om bij de uitvoering van enige aan haar verstrekte opdracht gebruik te maken van diensten van derden, welke derden op deze algemene voorwaarden een beroep kunnen doen. 

6. Meettin B.V. zal voor de uitvoering van de te verrichten diensten, hetzij op locatie van de opdrachtgever, hetzij elders, voldoen aan de voorwaarden die schriftelijk met betrekking tot de wijze van dienstverlening zijn overeengekomen. Indien de voorwaarden niet schriftelijk vastgelegd zijn, gaat de opdrachtgever akkoord met de daartoe door Meettin B.V. gestelde voorwaarden. 

7. De adviezen en verrichtingen van Meettin B.V. zijn gebaseerd op van opdrachtgever verkregen en te verkrijgen inlichtingen. Meettin B.V. mag van de juistheid daarvan uitgaan. 

Artikel 8: Geheimhouding 

1. Meettin B.V. is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden. 

2. Meettin B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking is gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Meettin B.V. voor zichzelf optreedt in een gerechtelijke procedure in de breedste zin van het woord, daarbij derhalve inbegrepen, arbitrage, bindend advies, tuchtprocedures en andersoortige (gerechtelijke) procedures, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

3. Tenzij daartoe door Meettin B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van de Meettin B.V., die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

4. Meettin B.V. zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. 

Artikel 9: Intellectuele eigendom 

1. Meettin B.V. behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor met betrekking tot hetgeen door haar is vervaardigd of gebruikt in het kader van een opdracht, zulks in de breedste zin van het woord. 

2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten en andere vervaardigingen of hetgeen gebruikt is, waaronder mede begrepen maar niet beperkt tot, computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere (geestes)producten van Meettin B.V., één en ander in de ruimste zins van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. 

3. Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundigenoordeel omtrent de werkzaamheden van Meettin B.V.. 

Artikel 10: Honorarium 

1. Het honorarium van Meettin B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht. 

2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Meettin B.V. gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en Meettin B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt. 

3. Het honorarium van Meettin B.V., zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en Meettin B.V. hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan Meettin B.V. verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht. 

Artikel 11: Betaling 

1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval dient ontvangst van de betaling door Meettin B.V. plaats te vinden later dan dertig dagen na de factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Meettin B.V. aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bankafschriften van Meettin B.V. aangegeven valutadag is daarbij bepalend en wordt als betalingsdag aangemerkt. 

2. Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, is Meettin B.V. gerechtigd vooraf of tussentijds gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling, dan wel een andere vorm van zekerheid te verlangen. Tenzij een factuurschema is overeengekomen staat het Meettin B.V. vrij tussentijds te factureren voor bestede uren en gemaakte kosten. 

3. De in lid 1 vermelde betalingstermijnen zijn fataal. Zodra de opdrachtgever in verzuim is, is deze vanaf de vervaldag een rente van 1% per maand – waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening daarvan voor een gehele maand wordt gerekend – verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot aan de dag der algehele betaling. 

4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die Meettin B.V. maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichting, komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief, met een minimum van € 500,- exclusief BTW. De gerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld en vergoed tot de hoogte van de daadwerkelijk door Meettin B.V. gemaakte (proces)kosten. 

5. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door Meettin B.V. gemaakte invordering- / incasso- en/of administratiekosten en vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente. Het surplus wordt eerst daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen. 

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Meettin B.V. daartoe aanleiding geeft, is Meettin B.V. gerechtigd van opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Meettin B.V. te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Meettin B.V. gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan Meettin B.V. uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 

7. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. 

Artikel 12: Reclames 

1. Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of een factuurbedrag dienen schriftelijk, gemotiveerd en onder nauwkeurige opgave van het veronderstelde gebrek, binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Meettin B.V. te worden kenbaar gemaakt. 

2. Na het verstrijken van de in de vorige leden genoemde termijn(en) wordt de opdrachtgever geacht de geleverde diensten te hebben goedgekeurd en de factuur te hebben goedgekeurd en zonder bezwaar te hebben gehouden. Alsdan worden klachten niet meer door Meettin B.V. in behandeling genomen. 

3. Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

4. Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Meettin B.V. de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van het eventueel door opdrachtgever reeds betaald honorarium. 

5. Meettin heeft ten alle tijden, zonder schriftelijke of mondelinge goedkeuring van de opdrachtgever, de mogelijkheid om tijdens evenementen, sessie’s, vergaderingen, diners of ieder overige vorm van activiteiten binnen Meettin content te genereren. Meettin heeft ten alle tijden de mogelijkheid om deze content te gebruiken voor reclame- en/of portfoliodoeleinden. 

Artikel 13: Leveringstermijnen 

1. Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld. 

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

3. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Meettin B.V. de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. 

Artikel 14: Beperking aansprakelijkheid en vrijwaring door opdrachtgever 

1. Meettin B.V. zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die naar redelijkheid en billijkheid van Meettin B.V. kan worden verwacht. 

2. Indien een derde schade lijdt door enig handelen of nalaten van Meettin B.V. of van door of namens Meettin B.V. ter beschikking gestelde natuurlijke personen, dat in verband staat met de uitvoering van de opdracht en deze derde Meettin B.V. aansprakelijk stelt of opdrachtgever aansprakelijk stelt en opdrachtgever vervolgens regres wil nemen op Meettin B.V., geldt tussen partijen dat deze schade uiteindelijk zal worden gedragen door opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Meettin B.V.. 

3. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Meettin B.V. voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart Meettin B.V. voor alle vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Meettin B.V. onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Meettin B.V.. 

4. Indien opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Meettin B.V. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Meettin B.V. slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden directe schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van de voor rekening van Meettin B.V. komende fout en is de aansprakelijkheid van Meettin B.V. altijd beperkt tot in totaal maximaal het bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde, te rekenen over maximaal de periode van de laatste 6 kalendermaanden, van het door Meettin B.V. ter zake van de opdracht waarbij de schade is ontstaan, aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag. Elke aansprakelijkheid van Meettin B.V. voor indirecte- en/of gevolgschade, waaronder in ieder geval verstaan moet worden winstderving, kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van gevolgschade, alsmede andere schade dan hiervoor genoemd, is uitgesloten. 

5. Opdrachtgever vrijwaart Meettin B.V. voor alle schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig en/of onvolledig nakomen van overeenkomsten met Meettin B.V. ten gevolge van het niet in acht nemen van de voor de opdracht geldende eisen voortvloeiende uit het Europese- of Nederlandse aanbestedingsrecht. 

6. Opdrachtgever vrijwaart Meettin B.V. voor alle schade ontstaan aan de persoon en/of aan goederen van haar ondergeschikten indien deze op locatie (het bedrijf van opdrachtgever of een overeengekomen locatie elders) is ontstaan. 

7. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaringen gelden ook voor het geval Meettin B.V. aansprakelijk zou zijn voor het niet deugdelijk functioneren van bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, hardware, software of andere zaken, geen uitgezonderd. De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien een e-mailbericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen. 

Artikel 15: Vervaltermijn 

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Meettin B.V. in verband met het verrichten van werkzaamheden door Meettin B.V. in ieder geval binnen één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, tenzij de eventuele rechten en bevoegdheden overeenkomstig de wet al op een eerder tijdstip (zijn) vervallen.

Artikel 16: Concurrentiebeding 

Gedurende de looptijd van elke overeenkomst tussen Meettin B.V. en opdrachtgever en gedurende een periode van 1 jaar na de beëindiging daarvan is het opdrachtgever verboden een overeenkomst aan te gaan met een medewerker of oud-medewerker van Meettin B.V., of deze medewerkers op enigerlei andere wijze voor opdrachtgever werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect, al dan niet tegen betaling, tenzij Meettin B.V. daarmee voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd. 

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Meettin B.V. waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en Meettin B.V., waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam. 

Artikel 18: Deponering bij de Kamer van Koophandel 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Almere op 14 juni 2018, onder nummer: 71885714 (Meettin B.V.) 

Join the Club

Meld je nu aan voor de exclusieve Meettin evenementen. Zo mis je nooit een gezellige borrel, een goede BBQ of een inspirerende gastspreker.

Offerte-aanvraag Algemene Voorwaarden

Wil je meer weten over de evenementenruimtes van Meettin? Laat hieronder jouw gegevens achter en wij komen zo snel mogelijk bij je terug.

Voor- en Achternaam *
Bedrijfsnaam *
Mail *
Telefoonnummer *
Datum evenement *
Aantal personen *
Bericht *